Participatiesurvey

Opzet en Doelstellingen

Voor de realisatie van de Participatiesurvey 2014 (PaS14) bundelden de onderzoeksteams van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek Cultuur, Jeugd (Jeugdonderzoeksplatform), Sport en Media hun krachten. Deze vier steunpunten ressorteren allen onder het Steunpuntenprogramma van de Vlaamse Overheid. De algemene methodologie, het vragenlijstontwerp, de verzameling van gegevens en de valorisering van de gegevens,  werd gecoördineerd vanuit een methodologische onderzoekscel aan de Universiteit Gent - Vakgroep Sociologie. Taken met betrekking tot het ontwerp van de vragenlijst en de data-analsye werden opgenomen binnend elk van de steunpunten afzonderlijk.

In 2014 vond het effectieve veldwerk plaats en werd een grootschalige mondelinge bevraging georganiseerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking tussen 15 en 86 jaar oud. De mondelinge interviews bij respondenten thuis startten op 17 januari 2014. Het laatste interview werd afgenomen op 22 november 2014. De feitelijke dataverzameling gebeurde door professionele interviewers van TNS Dimarso. In totaal werden 3965 mondelinge interviews afgenomen, wat neerkomt op een netto-respons van 58%. Van de mondeling geïnterviewden vulden ook 3138 personen de schriftelijke vragenlijst in. De hoge kwaliteit van beide datasets laat toe om betrouwbare conclusies te trekken over participatie in de Vlaamse bevolking.

De Participatiesurvey 2014 heeft als doel om het participatiegedrag, de voornaamste drempels en de attitudes rond participatie en aanbod gedetailleerd in kaart te brengen voor de domeinen kunsten/erfgoed, sociaal-cultureel werk, mediagebruik, sport en jeugd, met ook oog voor diverse vormen van deelname. Met de Participatiesurvey 2014 beogen we niet alleen het verschaffen van gedetailleerde domeinspecifieke informatie, tevens zal de dataset een unieke bron leveren voor transversaal en interdisciplinair onderzoek naar participatie en vrijetijdsbesteding in Vlaanderen.  Vermits de participatiesurvey voor de derde keer werd afgenomen, laat de huidige survey ook toe om evoluties in participatiecijfers over de voorbije tien jaar in kaart te brengen.

Algemeen gesteld, moet de participatiesurvey toelaten volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe staat het met de participatie?
 • Wie participeert en wie niet? Waarom participeren bepaalde groepen meer of minder dan andere?
 • Welke participatiepatronen bestaan er en hoe sporen die met leefstijlen?
 • Wat zijn de belangrijkste drempels voor verhoogde participatie?
 • Met welke verwachtingen en motieven wordt geparticipeerd?
 • Hoe hangt participatie samen met maatschappelijke oriëntatie?
 • Hoe staan Vlamingen tegenover het beleid in de betreffende sectoren?
 • In welke sociale context wordt geparticipeerd?
 • In welke recreatieve context wordt geparticipeerd?
 • Hoe staat het met de participatie aan lokale voorzieningen?
 • Hoe evolueert de participatie?

De doelstellingen, de vragenlijst en de methodologie van de dataverzameling zijn uitgebreid gedocumenteerd in het boek Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens en kerncijfers van de Participatiesurvey 2014 .